Общи условия

Последно обновени – 24.5.2018
ОБЩИ УСЛОВИЯ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ БИЖУТА ОНЛАЙН УСЛУГИ
Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на интернет магазин https://bijutaonline.com!
В случай на неразбиране на Общите условия за пазаруване от интернет магазин https://bijutaonline.com/, както и при необходимост от допълнителна информация, моля да се свържете с нас на тел. +359892965499 или на e-mail.
Не използвайте услугите на този интернет магазин, ако не сте съгласни и не приемате Общите условия!
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между интернет магазин https://bijutaonline.com от една страна и потребителите на интернет магазина https://bijutaonline.com от друга. Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на https://bijutaonline.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
1.2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на https://bijutaonline.com данни – IP адрес на клиента, както и всяка друга информация.
1.3. Продуктите, които се намират в интернет магазина https://bijutaonline.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог..
1.4. При извършване на промени в Общите условия,  се задължава да уведоми регистрираните потребители, като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място в интернет магазин https://bijutaonline.com или в потребителския им профил съобщение за измененията на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и даде достатъчен срок да се запознаят потребителите с тях. Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителя и интернет магазин https://bijutaonline.com, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.
1.5. Достъпът до ресурсите на интернет магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на интернет магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени.
II. ПОРЪЧКИ
2.1. Поръчки чрез интернет сайта https://bijutaonline.com се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.
2.2. https://bijutaonline.com може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.
2.3. Bijutaonline.com си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Bijutaonline.com уведомява потребителя за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Bijutaonline.com, потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или изготвяне на заместваща поръчка.
2.4. Bijutaonline.com запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на интернет магазин www.Bijutaonline.com по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
III. ЦЕНИ
3.1. Всички посочени в интернет магазина цени са в български лева с включен ДДС. Цените на стоките са крайни и включват всички данъци и такси без цената за специална програма „Направи подарък” и цената за доставка, които са посочени отделно също в български лева с включен ДДС.
IV. ПЛАЩАНЕ
4.1. Потребителят може да заплати цената на поръчана от интернет магазина стока, като използва по свой избор един от следните способи: 1. Наложен платеж
4.2. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите Общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Bijutaonline.com, цялата продажна цена на поръчаната чрез интернет магазина стока.
V. ДОГОВОР
5.1. След натискане на бутона „Изпращане“ на страницата „Информация за доставка”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Кошницата”. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Настоящите Общи условия представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с Bijutaonline.com.
5.2. Договорният език е български.
VI. ДОСТАВКА
6.1. Доставката на поръчана чрез интернет магазина стока се извършва с куриер.
6.2. Сроковете за доставка на поръчани чрез интернет магазина стоки са от три до пет работни дни, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката. Bijutaonline.com си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни.
6.3. При предаване на стоката, потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, които удостоверяват точното изпълнение на поръчката. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и е на посочения от потребителя адрес.
6.4. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Bijutaonline.com и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Bijutaonline.com и/или куриера, договорът за продажба автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на потребителя, Bijutaonline.com задържа всички заплатени от потребителя суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.
VII. ГАРАНЦИИ
7.1. Bijutaonline.com гарантира, че всички продукти, предлагани в интернет магазин www.Bijutaonline.com са нови и неупотребявани.
7.2. Bijutaonline.com предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. За всички продукти в интернет магазина важат гаранционните условия на съответния производител.
7.3. Гаранцията отпада в случай на повреди, които са причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, неправилна експлоатация и/или опит за ремонт от страна на потребителя.
VIII. РЕКЛАМАЦИИ
8.1. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката и се обади на тел. +359892965499. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
8.2. Ако потребителят констатира дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба и/или съхранение, може да направи рекламация в рамките на гаранционния срок на електронна поща info@bijutaonline.com. Всеки случай ще бъде разглеждан от Bijutaonline.com индивидуално. Обратна информация потребителят ще получи на посочения в неговата регистрационна форма електронен адрес или телефон.
8.3. Освен гореописаното, съгласно Закона на защита на потребителите, потребителят може да върне стоката без да дължи никакви обяснения, обещетения и неустойки на Bijutaonline.com в срок от 14 дни от нейното получаване, в този случай магазин Bijutaonline.com се задължава да върне на потребителя стойността на върнатата стока, а разходите за доставка и обратното връщане са за сметка на потребителя.
8.4. Всички рекламации на закупени чрез интернет магазина стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
IX. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ
9.1. Bijutaonline.com не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в интернет магазина, както не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на интернет магазина. Изложената в интернет магазина информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
9.2. Bijutaonline.com не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
9.3. Bijutaonline.com не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.Bijutaonline.com.
9.4. Bijutaonline.com не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www.Bijutaonline.com.
9.5. Bijutaonline.com не носи отговорност за липса на достъп до интернет магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Bijutaonline.com.
X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10.1. Потребителят има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените в интернет магазин www.Bijutaonline.com стоки.
10.2. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Bijutaonline.com за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
10.3. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката и нейната опаковка по програма „Направи подарък”, когато такава е заявена, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
10.4. Потребителят има право да се информира по всяко време в рамките на обявеното работно време за състоянието на своята поръчка.
XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Bijutaonline.com
11.1.Bijutaonline.com има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Bijutaonline.com да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на интернет магазина. Bijutaonline.com не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.Bijutaonline.com.
11.2. Bijutaonline.com след получаване на плащането се задължава да провери за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен, да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока и да я достави в срок.
XII. ЛИЧНИ ДАННИ
12.1. Bijutaonline.com гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Bijutaonline.com защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Bijutaonline.com може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
12.2. Bijutaonline.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и Bijutaonline.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
12.3 Всеки клиент направил поръчка, след получаване на поръчката си, може да пожелае информацията за него в базата данни да бъде изтрита с цел, да се ограничава разпространението на личната му информация.
Отказа може да бъде подаден на – info@bijutaonline.com
Bijutaonline.com не споделя, препраща личната информация на никой от клиентите си, а я използва само за да изпрати продуктите на клиента.
XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
13.1. Потребителят може по всяко време да поиска от Bijutaonline.com заличаване на потребителския си профил. В този случай заличаването на профила се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от потребителя заявки и съответно заплащане от страна на потребителя на дължимите продажна цена и разходи за опаковка по програма „Направи подарък“ и доставка.
13.2. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 1. Преустановяване на дейността на Bijutaonline.com. Прекратяване поддържането на интернет магазина; или в други предвидени в закона случаи.
XIV. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
12.1. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други негови клаузи или части. Недействителната клауза ще бъде коригирана съгласно изискванията на закона или установената практика.
XV. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
15. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Bijutaonline.com, съобразно българското законодателство.
XVI. ПИСМЕНА ФОРМА
16. Писмената форма се счита за спазена, чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в интернет магазина www.Bijutaonline.com и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
XVII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
17.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени в интернет магазина www.Bijutaonline.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на Bijutaonline.com или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на www.Bijutaonline.com, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
17.2. Bijutaonline.com дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към интернет магазин www.Bijutaonline.com.
17.3. Забранява се копирането на текстове от www.Bijutaonline.com и поставянето им в други уеб сайтове и интернет магазини, без писмено съгласие на www.Bijutaonline.com или без да се цитира източника, като се постави следния текст: „Източник: интернет магазин www.Bijutaonline.com” и „интернет магазин www.Bijutaonline.com“ е линк към www.Bijutaonline.com.
XVIII. ТЕРМИНИ
18.1. “Потребител” – всеки, който е заредил, посредством интернет, страницата www.Bijutaonline.com на своя компютър.
18.2. “Поръчка” – избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на опаковка, доставка и заплащане на стоката от потребителя.
18.3. “Интернет магазин” – означава виртуалният магазин, находящ се на www.Bijutaonline.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
18.4. “Лични данни” – лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
19. Във връзка с продуктите от секция „Ръчно ковани сребърни бижута“
19.1 – Продуктите са изработени ръчно с естествени камъни в София.
19.2 – Ако продуктът не е наличен, може да отнеме време да бъде направен и доставен на клиента. Между 4 и 5 работни дни.
19.3 Може да ни пишете за размери, продукти от които е направено бижуто или за поръчка на посоченият адрес за контакт.
19.4 Бижутата получени от клиентите може да се разминават с тези от снимките в сайта – bijutaonline.com. Тъй като всяко бижу е уникално само за себе си и се прави на ръка, малки разминавания в моделите може да има.